case

case
I
[keis] n արկղ, տուփ. cigar case գլանակատուփ, պորտսի գար. packing case փաթեթավորելու համար արկղ. jewel case զարդատուփ. show case ցու ցա փեղկ. cello case պատյան թավջութակի հա մար. vanity case կանացի (կոսմետիկայի) պա յուսակ. overnight case ճանապարհորդական պի տույ քատուփ. suit case ճամպրուկ
II
[keis] n դեպք, նաև՝ բժշկ., գործ. doubtful case կասկածելի դեպք. emergency case անհե տաձգելի օգնություն հիվանդին a sad case ծանր դեպք. in case of դեպքում. in any case ամեն դեպքում. in most cases մեծամասնությամբ. in no case ոչ մի դեպքում. in case I forget եթե ես մո ռանամ. just in case ամեն դեպքում. It is not the case Դա այդպես չէ. gone case խսկց. անհուսալի դեպք. a case of conscience խղճի գործ/հարց. That alters the case Դա փոխում է գործը/վի ճակը. as the case stands տվյալ պայմաններում. բժշկ. me dical case հիվանդ, դեպք. case history հիվան դու թյան պատմություն. walking case ոչ ան կող նա յին հիվանդ. five cases of typhus տիֆի հինգ դեպք. իրավ. գործ. complicated/lost case խճճված/կորցրած դատական գործ. pending case ընթացիկ դատական գործ. case law ն ա խատի պային իրավունք. case on appeal վճռ ա բեկման ներկայացված գործ. win/lose/defend/investigate a case գործը տանել/կորցնել/պաշտպա նել/հետաքննել. case book այցելուների գրան ցամատյան. (փաստարկ) case file գործ, փաս տաթղթերի հավաքածու. the case for and against թեր և դեմ փաստարկները. a strong case for refusing մերժելու լուրջ պատճառ. the nominative case քեր. ուղղական հոլով. հմկրգ. case ռեգիստր. case sensitive search ռե գիստ րից կախված որոնում. case shift անցում մեկ ռեգիստրից մյուսին

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • case — case …   Dictionnaire des rimes

 • casé — casé …   Dictionnaire des rimes

 • case — 1 n [Latin casus accident, event, set of circumstances, literally, act of falling] 1 a: a civil or criminal suit or action the judicial power shall extend to all case s, in law and equity, arising under this Constitution U.S. Constitution art.… …   Law dictionary

 • case — [ kaz ] n. f. • 1265; lat. casa « chaumière » I ♦ 1 ♦ Vx Cabane. 2 ♦ (1637) Habitation traditionnelle, généralement construite en matériaux légers, dans certaines civilisations des pays tropicaux. Cases africaines, antillaises. ⇒ hutte, paillote; …   Encyclopédie Universelle

 • case — [keɪs] noun [countable] 1. TRANSPORT a large box or container in which things can be stored or moved: • packing cases full of equipment case of • a case of 10,000 cigarettes and several cases of spirits see also …   Financial and business terms

 • Case — Case, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to happen. Cf. {Chance}.] 1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.] [1913 Webster] By aventure, or sort, or cas. Chaucer. [1913 Webster] 2. That which befalls, comes, or happens; an event;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • case — Case, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to happen. Cf. {Chance}.] 1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.] [1913 Webster] By aventure, or sort, or cas. Chaucer. [1913 Webster] 2. That which befalls, comes, or happens; an event;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Case — may refer to:Academia* Case analysis, division of a problem into separate cases * Case study, examination of a single instance or event * Center for Social and Economic ResearchBusiness* Business case, captures the reasoning for initiating a… …   Wikipedia

 • Case — steht für: Computer Aided Software Engineering Council for Advancement and Support of Education, Washington DC mit Zweigstellen in London und Singapur Cairo and Alexandria Stock Exchange, Börse in Ägypten case, Case oder CASE ist: in vielen… …   Deutsch Wikipedia

 • CASE — steht für: Computer Aided Software Engineering Council for Advancement and Support of Education, Washington DC mit Zweigstellen in London und Singapur Cairo and Alexandria Stock Exchange, Börse in Ägypten case, Case oder CASE ist: in vielen… …   Deutsch Wikipedia

 • Case IH — ist eine Traktorenmarke von CNH Global, die wiederum zu 90 % Fiat gehört. Der Name leitet sich aus den beiden Vorgängerfirmen Case Corporation und International Harvester her. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Bekannte Modelle der Marke 2.1… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”